NSB CoRe bildar en helhet av trafikkorridoren Nordsjön–Östersjön

NSB CoRe logokuva

Nylands förbund har berett projektet North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) som hänför sig till trafik- och tillväxtkorridorer. Projektet fick år 2015 2,6 miljoner euro i finansiering från EU:s Östersjöprogram Interreg 2014–2020.

Projektet har i syfte att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön–Baltikum-korridoren, som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T, så att nyttan av trafikinvesteringarna skulle vara möjligast stor. Målet är att kedjan av enskilda städer ska bilda en funktionellt enhetlig helhet.

I Nylands förbunds intressen ligger också att förbättra Nylands internationella trafikförbindelser samt landets nåbarhet.

Projektet utvecklar rekommendationer åt beslutsfattare inom trafikpolitik och organiserar diskussionen som berör dessa samt vidarebefordrar synpunkter och resultatet av arbetet på gräsrotsnivå till olika nivåer inom trafik- och regionutveckling.

Projektet grundar sig på fyra huvudteman:

  • Godstrafikens intermodala logistik, det vill säga transportkedjorna inkluderar olika transportformer
  • Pendeltrafik med långa avstånd mellan trafikkorridorens städer
  • Regionplanering som omfattar hela korridoren och som eftersträvar en gemensam strategi för trafik och regionutveckling i Östersjöområdet
  • Varumärkesutveckling som berör järnvägsförbindelsen Rail Baltica

Omfattande treårigt projekt

NSB CoRe-projektet pågår i tre år och har en sammanlagd budget på 3,3 miljoner euro. I projektet deltar totalt sexton partner från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Från Finland deltar förutom Nylands förbund även Helsingfors stad, Tavastehus stad, Kvarkenrådet och logistikklustret Limowa.
 
Projektet stöds också av fyrtio associerade partner som utöver de medverkande länderna även kommer från Holland, Sverige och Ryssland. Associerade partner är städer, landskap, ministerier och företag inom trafik- och logistikbranschen.