FinEst Link-projektet utreder förutsättningarna för tunneln Helsingfors-Tallinn

Helsinki-Tallinn connection, Picture: Yle

Nylands förbund jämte partner utreder med hjälp av EU-finansiering vilka möjligheter det finns att bygga en järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Den 14 juni 2016 blev det klart att projektet beviljas finansiering ur EU:s program för mellersta Östersjön. Projektet kallas Finnish Estonian Transport Link, kortare sagt FinEst Link. Projektet genomförs under två år och har i syfte att granska tunnelprojektet med tanke på teknik, ekonomi och konkurrenskraft.

Nylands förbunds projektpartner är Harju länsstyrelse, Helsingfors stad, Tallinn stad, Estlands utrikesministerium och Trafikverket i Finland.

Smidigare och snabbare resor

Helsingfors och Tallinn bildar tillsammans ett ekonomiskt område med ungefär en och en halv miljon invånare. För att det ska vara möjligt att utnyttja områdets fulla potential krävs smidigare och snabbare reseförbindelser mellan städerna. Om järnvägsförbindelsen förverkligas skulle resan mellan huvudstäderna ta endast en halv timme. Tunneln skulle vara ungefär 90 kilometer lång, vilket innebär att den skulle vara världens längsta tunnel under vatten.

Tunnelförbindelsen skulle också medföra nya möjligheter att utveckla godstrafiken och öka konkurrenskraften på hela influensområdet.

Den preliminära undersökningen som blev klar i början av 2015 visar att tunnelprojektet kunde vara ekonomiskt lönsamt. Kostnaderna för byggnadsprojektet och trafikarrangemangen beräknas ligga mellan 9 och 13 miljarder euro. Det är möjligt att täcka kostnaderna om minst 40 procent av kostnaderna finansieras med offentliga medel.

Tunneln kunde börja byggas efter år 2025, och i så fall kunde förbindelsen tas i bruk på 2030-talet.

Interstatligt avtal om påskyndat tunnelprojekt

Finland och Estland undertecknade i januari 2016 ett samarbetsavtal på ministernivå om att påskynda järnvägstunneln.

På Finlands vägnar undertecknades avtalet av kommunikationsminister Anne Berner, Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri och Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen. De estniska representanterna som undertecknade avtalet var ekonomi- och trafikminister Kristen Michal, landshövding Ülle Rajasalu och tf. stadsdirektör Taavi Aas.