Nyland tidigarelade rejält sitt mål om kolneutralitet


 Landskapsprogrammet skildrar vår gemensamma vision av framtiden. En framtid som du skapar tillsammans med andra.

Nylandsprogrammet 2.0 omfattar landskapets långsiktiga vision och den kommande programperiodens prioriteringar, mål och åtgärder. Dessutom utgör den en grund för det strategi- och visionsarbete som görs i det nya landskapet.

Programmet har utarbetats av Nylands förbund i samarbete med NTM-centralen i Nyland, regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningsinstitut samt organisationer. Programmet har varit i kraft sedan början av 2018.

Vision 2050 Helsinki Region 2050 – Cool & the most Vibrant region in Europe

Nyland vill vara Europas piggaste och coolaste område år 2050. Vi är pigga då vi är aktiva föregångare med företagaranda, pulserande stadskultur och dynamiskhet för teknologiska innovationer.  Coola är vi då vi är klimatsmarta och skapar en positiv atmosfär som lockar allt flera turister till området.

I framtidens Nyland är människorna kunniga och välmående, affärslivet är ansvarstagande och framgångsrikt, hela landskapet är klimatsmart och mångsidigt när det gäller miljön.


Strategiska fokuseringar och mål för oss fram till visionen. Vi gör val, som hjälper människorna att bli kunniga och välmående, affärslivet är ansvarstagande och framgångsrikt, hela landskapet är klimatsmart och mångsidigt när det gäller miljön.

Strategiska fokuseringar och mål är:

Visio-painopisteet-Tavoitteet-4.12. SV

Klicka på bilden för att göra den större.

Genomförandet av programmet följs upp årligen

Genomförandet av Nylandsprogrammet följs upp via en genomförandeplan som uppdateras årligen. Planen hjälper till att rikta in de till landskapet anvisade strukturfondsmedlen och den nationella finansieringen.

Den utarbetas i samarbete med kommuner och övriga aktörer och beskriver de viktigaste regionala projekten, intressebevakningsåtgärderna och planerna för de följande två åren. Landskapets samarbetsgrupp har godkänt genomförandeplanen för 2018.

Smart specialisering ingår i paketet

Landskapsprogrammet omfattar också fokusområden och de mest centrala åtgärderna för smart specialisering i Nyland. Om finansieringen koncentreras till våra spetskompetensområden, kan landskapets konkurrenskraft förbättras avsevärt.

Strategin för smart specialisering är nära kopplad till strategin Europa 2020 och de politiska och finansiella instrument som stöder den. De regionala strategierna för smart specialisering (RIS3) utgör en förutsättning för godkännandet av bland annat EU:s strukturfondsprogram. Ur en europeisk synvinkel kommer den smarta specialiseringen att värdesättas allt högre i fördelningen av EU-medel under de kommande åren.