Nylandsprogrammets genomförandeplan 2017–2018

Toimeenpanosuunnitelma

I genomförandeplanen presenteras viktiga projekt och åtgärder samt tillhörande program som genomför Nylandsprogrammet.

Planen innehåller tre omfattande helheter med spetsprojekt samt mindre projekt och åtgärder. Finansiering riktas både till de stora helheterna och till enskilda åtgärder.

> Bekanta dig med publikationen (pdf) (på finska)

Spetsprojekten är entreprenörskap för tillväxt, tillgänglighet och invandrarnas integration

Till genomförandeplanen har man valt ut tre helheter med spetsprojekt, på vilka man kommer att lägga mest resurser.

De utvalda helheterna är:

  • Tillväxtföretagande och Start Up-verksamhet betonar uppkomsten av ny företagsverksamhet och företagens tillväxtmöjligheter och internationalisering som en bidragande faktor till tillväxten och livskraften i Nyland.
  • Projekthelheten Tillväxt med hjälp av internationell tillgänglighet främjar stora transportprojekt, såsom tillväxtkorridoren Rail Baltic, utvecklandet av Helsingfors-Vanda flygplats och förbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn samt ett flertal övriga helheter som förbättrar tillgängligheten och rörligheten. Internationell tillgänglighet har varit en projekthelhet också under de två tidigare åren
  • Projekthelheten Ungas och invandrares sysselsättning och delaktighet för samman omfattande helheter i anslutning till sysselsättning och integration, i synnerhet sådana som finansieras med medel ur Europeiska socialfonden.


Utöver de tre omfattande projekthelheterna innefattar Nylandsprogrammets genomförandeplan också ett flertal andra åtgärder, projekthelheter och intressebevakningsinitiativ som ska förverkliga programmets strategiska val.

Landskapets samarbetsgrupp godkände genomförandeplanen vid sitt möte 17.10.2016.

> Bekanta dig med Nylandsprogrammet (pdf)

I genomförandeplanen beaktas också de fem spetsområden som ingår i Nylands strategi för smart specialisering. Dessa teman har i syfte att främja forskning och innovationer och de hänför sig till cleantech, hälsoteknik, digitalisering inom industrin, välmående städer och öppna data.

> Bekanta dig med Nylands strategi för smart specialisering

Ansökningar och prioriteringar inom EU:s strukturfondsprogram

I genomförandeplanen tar man ställning till projektansökningarna och -planerna i samband med EU:s strukturfondsprograms riksomfattande teman. I planen anges också vilka ämnesområden nationell finansiering och EU-finansiering riktas till.

Nylands prioriteringar i ansökningsomgångarna för finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden 2016 är en mångsidigare näringsstruktur i kommunerna, koldioxidsnål ekonomi och cirkulär ekonomi. Prioriteringarna för 2017 kommer utöver koldioxidsnål ekonomi även att vara öppna utvecklingsmiljöer.

Tyngdpunkterna för ansökningsomgångarna för finansiering ur Europeiska socialfonden ligger på arbetslivets kvalitet, sysselsättningen av personer över 50, personer som blir utanför utbildningssystemet samt, utbildning för invandrare samt förebyggande av marginaliseringen av män. Under de kommande ansökningsomgångarna beaktas också det ökade behovet av integrering som har uppkommit av den rådande flyktingsituationen.