Programarbetets resultat – Sammandrag 2016

Genomförandet av Nylandsprogrammet har fortskridit väl. Såväl åtgärderna som finansieringen som använts för dem har ökat sedan föregående år. Det beror i synnerhet på landsbygdsfinansieringen som togs i bruk år 2016.

Under uppföljningsperioden på tre år har Nylandsprogrammet genomfört sammanlagt 284 projekt. Den sammanlagda finansieringen för projekten är 538 miljoner euro, av vilka Nylands andel är ungefär 230 miljoner euro.

Mest satsningar på tillväxtmöjligheter

Största delen av projekten och finansieringen strävade efter att öka möjligheterna för tillväxt. I huvudstadsregionen inleddes till exempel två stora projekt, Smart & Clean och Health Capital Helsinki. Uppstartsklustret Startup hub Maria 1-0 som är betydande också med europeiska mått mätt inledde sin verksamhet. Därtill tilldelades även finansiering åt flera åtgärder och projekt som syftar till att förbättra Nylands internationella tillgänglighet.


kasvun-mahdollisuudet-sv
Klicka på bilden för att göra den större. Se stjärnbeteckningens betydelse i rapporten.


En fungerande vardag tog fokus på integration

Inom temat En fungerande vardag har särskild fokus legat på invandrarnas sysselsättning och integration. Exempel är projekten Hemma i Finland och Töihin Suomeen, Töissä Suomessa samt invandrarnas företagsrådgivning. 

toimiva-arki-sv
Klicka på bilden för att göra den större.


Inom hållbar naturhållning riktades åtgärderna till vattenskydd och cirkulär ekonomi

Utvecklingen till att bli ett kolneutralt landskap har fortskridit med omfattande åtgärder som har bidragit till att utsläppsutvecklingen i Nyland har avtagit. Man startade också flera projekt som ska effektivera näringskretsloppet inom jordbruket. Därtill förverkligas projektet FRESHABIT somsom är det näststörsta projektet som får Life-finansiering i Finland och strävar efter att återinföra laxfiskstammarna.

kestävä-luonnontalous-sv
Klicka på bilden för att göra den större.


Smart specialisering – Mest pengar på cleantech

Programmet Horisont 2020 är EU:s största program som finansierar forskning och innovationer och är därför en viktig finansiär för smart specialisering. Ungefär två tredjedelar av Finlands bekräftade finansiering har riktats till Nyland.

I slutet av september 2016 medverkade de nyländska aktörerna i mer än 520 projekt som finansierades av H2020-programmet

RIS3-rahoitus-sv

Finansiering för Nylands strategi för smart specialisering per tema och finansieringsinstrument. Klicka på bilden för att göra den större.