Nyland står för en tredjedel av all detaljhandel i Finland

Handeln är en viktig del av nylänningarnas vardag. Nylands förbund har som mål att handelstjänsterna är väl tillgängliga och finns nära invånarna.  

Koncentrering av handeln och större enheter har varit en stark utvecklingstrend under de senaste åren. En fjärdedel av landets alla detaljhandelsenheter finns i Nyland, men i fråga om den sammanlagda våningsytan och köpkraften utgör landskapets andel en tredjedel.  

Tammisaaren kauppakatu. Kuva Tuula Palaste

Frågor kring regional detaljhandel löses i landskapsplanen

Då det gäller planeringen av handelns servicenät i landskapsplanen är våra viktigaste målsättningar att stöda livskraftiga centrum och se till att tjänsterna finns väl tillgängliga.

I de gällande landskapsplanerna ingår bestämmelser om detaljhandelsenheter av regional betydelse.  

> Landskapsplanen för Nyland

> Landskapsplanen för Östra Nyland

I etapplandskapsplan 2 för Nyland har man beaktat de ändringar som har gjorts i markanvändnings- och bygglagen 2011. Planen styr placeringen, kvaliteten och dimensioneringen av samt tidpunkten för förverkligandet av stora detaljhandelsenheter som har regional betydelse. Ytterligare information finns i de utredningar som har gjorts i samband med planarbetet.

> Etapplandskapsplan 2

> Dimensionering och konsekvensbedömning av handelns servicenät, etapplandskapsplan 2 (pdf, på finska)

Miljöministeriet har publicerat en handbok som tar upp markanvändnings- och bygglagens bestämmelser för stora detaljhandelsenheter samt hur dessa ska tillämpas i planläggningen:

> Planläggningshandbok om stora detaljhandsenheter (2013), Miljöministeriets webbplats (på finska)


Den reviderade markanvändnings- och bygglagen överför mera ansvar till landskapsnivå

Revideringen av markanvändnings- och bygglagen år 2011 gav mer ansvar åt landskapsförbunden. I lagen skrevs bland annat in en förpliktelse om att landskapsplanen ska definiera gränserna för det regionala samarbetet och maximidimensioneringen för stora detaljhandelsenheter

Tolkningen av stora detaljhandelsenheter ska i framtiden även tillämpas på specialvaruaffärer som kräver mycket utrymme.


Ändringsbehoven uppmärksammas via uppföljning

Handeln utvecklas och dess behov kan förändras snabbt. Vi följer kontinuerligt med huruvida det till exempel behövs nya lösningar på landskapsnivå och hur vi ska klara av nya utmaningar.

En utredning har publicerats om näthandeln och dess inverkan. Förutom Nylands förbund har miljöministeriet, Trafi, Trafikverket, HRT, Helsingfors stad, Centralhandelskammaren och Förbundet för Finsk Handel medverkat i arbetet.
 
> Näthandeln i stadsregionen – utredning om dagens kännedom om näthandeln (länk till Trafikverkets publikation)

Till uppföljningen hör också att utvärdera hur de områden som i landskapsplanerna har reserverats för handelsenheter har förverkligats samt att bedöma planernas tidsenlighet och funktionsduglighet.


Branschens bästa kompetens i handelns sakkunniggrupp

Handelns sakkunniggrupp samlas under ledning av Nylands förbund. Gruppen är ett forum som följer upp handeln, samverkar och utbyter information.

Gruppens uppgift är också att förmedla information om utvecklingsutsikterna och det aktuella läget inom handeln.

I gruppen finns representanter från NTM-centralen, Helsingforsregionens miljötjänster, Miljöministeriet, handelns centralaffärer och även från bland annat olika handelskammare, Fackhandelns Förbund och förbundet Finsk Handel.