Nyland är det mest mångkulturella området i Finland

Lapset

Den del av befolkningen som talar ett för landet främmande språk är koncentrerad till Nyland. Över hälften av landets utlänningar bor i Nyland. En ekonomisk och andlig tillväxt samt en välfungerande vardag förutsätter en socialt sett enhetlig och mångkulturell verksamhets- och livsmiljö.

En lyckad integration utmanar och möjliggör

Nylands förbund har utarbetat ett målprogram för dubbelinriktad integration. Programmet är en sammanslagning av metoder, som hjälper att integrera invandrare i Nyland.

En lyckad integration är dubbelinriktad; invandrare integreras till att bli en del av det finländska samhället samtidigt som den kulturella mångfalden ökar.

Invandrare är en mycket mångfacetterad grupp när det gäller modersmål, språkkunskaper, kulturell bakgrund, utbildningsnivå och många andra faktorer. I en lyckad integrationsprocess är språk- och yrkeskunskaper samt en god kännedom om det finländska samhället viktiga.

Lämplig språk- och annan utbildning ska vara tillgänglig genast man anländer till landet. Tillräckliga anslag ska också reserveras för utbildningen.

Kultur- och idrottstjänster samt åtgärder inom det fria bildningsarbetet hjälper invandrare att rota sig i det finländska samhället och hindrar dem också från att bli utslagna.

> Bekanta dig med målprogrammet för dubbelriktad integration (pdf)