Många pärlor bland våra kulturmiljöer

Strömforsin ruukki, kuva Tuula Palaste-EerolaMed kulturmiljö avses värdefulla byggnadsarv och landskapsområden samt de landskapssevärdheter och fornlämningar som de omfattar. Kulturmiljöerna kan vara värdefulla på nationell, regional eller lokal nivå. 

Som bäst är kulturmiljön då den är levande och livskraftig och innehåller skikt från olika tidsperioder. Därför är det viktigt att vid planeringen av kulturmiljöerna också lämna rum för morgondagens kulturmiljöer. I landskapsplanen styr vi planeringen av de olika värdeområdena. 

Kulturmiljörelaterade begrepp finns på webbplatsen Byggnadsarv:

>  Begrepp i anslutning till kulturmiljö och renovering

Nationellt värdefulla landskapsområden

I Finland finns det 156 landskapsområden, som är nationellt värdefulla enligt statsrådets principbeslut. Elva av dessa områden finns i Nyland. Beslutet är från år 1995.

Värdefulla landskapsområden är de mest representativa kulturmiljöerna i landskapet och deras värde grundar sig på naturen i ett mångsidigt, kulturinfluerat landskap samt på ett välskött odlingslandskap och ett traditionellt byggnadsbestånd.

Den nationella inventeringen ska tas i beaktande som utgångspunkt vid planeringen av områdesanvändningen.

Mera information finns på Miljöministeriets webbplats:

> Landsbygdslandskap

Uppdaterande inventeringar för landskapsområden har gjorts i hela landet 2014-2015. Ministeriets arbetsgrupp kontrollerar att landskapens förslag är likvärdiga och att urvalet av områden i hela landet är omfattande och representativt. Under vintern 2016 ordnade NTM-centralerna ett offentligt samråd om landskapsområdena.

Efter det offentliga hörandet presenterar Miljöministeriet resultatet av inventeringarna för statsrådet. Statsrådets godkännande fås uppskattningsvis år 2017. Därefter kan områdena anges i landskapsplanen.

Under sommaren 2013 utförde man en justerande investering av nationellt värdefulla landskap i Nyland. Kommentarer om inventeringsresultaten kunde ges i karttjänsten i oktober 2013.

Syftet var att utreda om områdena har bevarat sitt värde samt om de tidigare avgränsningarna fortfarande gäller. Inventeringen genomfördes i samarbete mellan Nylands förbund och NMT-centralen i Nyland. Arbetet  finansierades av Miljöministeriet.

Som ett resultat av inventeringen föreslås att Porkala udd i Kyrkslätt med tillhörande skärgård  samt Bromarv i Raseborg blir nya värdefulla områden. Dessutom kommer en del av de gällande områdesgränserna att ändras.

Resultatet av inteventeringen kunde kommenteras på vår karttjänst i oktober 2013 och totalt kom det in dryga hundra kommentarer. Bland responsen fanns kommentarer angående revideringen av områdesgränserna samt åsikter för och emot dem.

I många landskap har inventeringarna redan slutförts. Ministeriets arbetsgrupp har kontrollerat att landskapens förslag är likvärdiga och att urvalet av områden i hela landet är omfattande och representativt. På hösten 2015 skickar NTM-centralerna resultatet av inventeringarna på remiss.

Efter att myndigheterna har hörts presenterar Miljöministeriet resultatet av inventeringarna för statsrådet. Stadsrådets godkännande fås uppskattningsvis inom loppet av 2016. Efter statsrådets godkännande kan områdena anges i landskapsplanen.

En handbok i markanvändning på nationellt värdefulla landskapsområden blir klar under 2015. Handboken är avsedd för kommuner och markägare och utarbetas av ProAgria i södra Finland. Arbetet finansieras av Miljöministeriet och landskapsförbunden. Som pilotobjekt i Nyland har man valt odlings- och havslandskapet i Porkala. På området ordnas på sommaren möten för växelverkan med aknytning till handboken.

Läs mera:

> 12.5.2015: Handbok på kommande för användning och vård av landskapsområden – Nylands pilotobjekt finns i Porkala

> Meddelanden 1.10.2013: Porkala föreslås som nytt nationellt värdefullt landskapsområde

> Meddelanden 5.12.2013: De nationellt värdefulla landskapen skapade diskussion i Nyland

Ytterligare information om inventeringarna finns på projektets webbplats:

> Landsbygdslandskap

Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

RKY är en inventering som utarbetats av Museiverket och som riktar sig på nationellt värdefulla kulturarv. I Finland finns över tusen objekt, 314 av dem finns i Nyland.

Utbudet av kulturmiljöer ger vad gäller område, tid och typ en mångsidig helhetsbild av de byggda miljöerna i vårt land samt deras historia och utveckling.

Olympiastadion. Kuva Tuula Palaste

Olympiastadion är en av kultumiljöerna av riksintresse i Nyland.

Den nationella inventeringen har godkänts av statsrådet (2009) och ska tas i beaktande som utgångspunkt vid planeringen av områdesanvändning.

Mer information om RKY finns på Museiverkets webbplats:

> Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Värdefulla kulturmiljöer på landskapsnivå

I utredningen om kulturmiljöer i Nyland (”Missä maat on mainioimmat”) presenterar vi Nylands nationellt värdefulla kulturmiljöer. Utredningen har gjorts som en del av arbetet med landskapsplanen år 2012. Utredningen uppdateras med mindre ändringar i samband med utarbetandet av etapplandskapsplan 4 för Nyland.

I workshoppar beräknade man tillsamman med experter, Museiverket och övriga sakkunniga värdet för byggnadsarven och miljöerna.

Resultatet av utredningen samordnas i landskapsplanläggningen med den övriga markanvändningen. Därefter bör de nationellt värdefulla kulturmiljöerna tas i beaktande i kommunplanläggningen.

> På finska: Missä maat on mainiommat - Uudenmaan kulttuuriympäristöt (pdf)

> Sammanfattning: Kulturmiljöer i Nyland (pdf)

> Kulturmiljöer på kartan

Lokalt värdefulla kulturmiljöer

Kommunerna fastställer vilka miljöer och byggnadsarv som är nationellt värdefulla inom kommunen.  Detta görs i allmänhet i samband med kommunplanläggningen.

Mera information på kommunernas webbplatser:

> Nylands kommuner