Miljö – samarbete över kommungränserna

Unikot. Kuva Tuula Palaste
Miljöns tillstånd är förhållandevis bra i Nyland, trots att regionen är i stark utveckling och befolkningstätheten är den högsta i landet. Kvaliteten på livsmiljön är dock i fara på områden som ligger i anslutning till växande tätorter.

Det behövs nya lösningar på globala utmaningar, såsom klimatförändringen och utarmningen av naturens mångfald. Likaså behövs det lösningar på vissa speciella problempunkter i Nyland, såsom buller.

Målsättningar inskrivna i Nylandsprogrammet

Strategiska mål och aktuella åtgärder finns inskrivna i Nylandsprogrammet. Vi genomför dem i samarbete: genom egna projekt och genom projekt som finansieras av andra. Dessutom bevakar vi landskapets intressen gentemot staten och EU.

> Nylandsprogrammet

I landskapsplanen fastställs principerna för övergripande områdesanvändning

Många markanvändningsfrågor som har att göra med miljöns tillstånd styrs genom planläggning på landskapsnivå. Genom planlösningar jobbar vi för att det i den mer detaljerade planläggningen är möjligt att skapa en hälsosam och trygg livsmiljö.  

I landskapsplanen anvisas till exempel placeringen av områden för samhällsservice samt granskas viktiga områdeshelheter med tanke på naturens mångfald och rekreation, så kallade grönstrukturer.

> Regionplanering

Miljöprojekt

Nylands förbund medfinansierar och genomför flera miljöprojekt. Här följer några exempel på projekt som förbundet medverkar eller har medverkat i:

Inom projektet BRIDGES verkställs europeiska strategier för smart specialisering. Projektet betonar speciellt tillväxtmöjligheterna för bioekonomi och cleantech-temat.

Climate-KIC-programmet stöder innovationer som hänför sig till koldioxidsnålhet och anpassningen till klimatförändringen.

Projektet PASSAGE främjar en koldioxidsnål ekonomi i de europeiska sundområdena.

Plan4Blue-projektets mål är att stöda den hållbara blåa tillväxten inom den Finska viken och Skärgårdshavet och finna balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga mål.

Inom projektet Landskapets grönstuktur och ekosystemtjänster med nya metoder testades lämpligheten hos nya metoder för regionplaneringen på landskapsnivå.

Projektet södra Finlands VATTEN tog fasta vid användningen av vattentillgångarna och skyddet av vattenmiljön ur olika synvinklar, till exempel med tanke på grundvatten, dagvatten och avfallsvatten i glesbygden.

Nätverket ViherKARA utgör en del av forskningsnätverket för utvecklandet av stadsstrukturen (KARA) och har i syfte att främja kommunikationen och informationsutbytet mellan planerare och forskare vad gäller stadsregionernas gröna infrastruktur och obebyggda områden.

Vår gemensamma miljö

Ett gemensamt överenskommet mål på landskapsnivå är att Nyland ska vara ett kolneutralt landskap senast år 2050. I Färdplansrapporten presenteras åtgärder med vilka målet ska nås.

Vi samarbetar i klimatfrågor med HRM, Nylands NTM-central, Mellersta Nylands miljöcentral och HINKU-kommunerna i Västra Nyland.

Kommunernas utsläpp av växthusgaser har kartlagts i syfte att bromsa klimatförändringen. Bekanta dig med beräkningar för 2015:

> Nyland-databanken: växthusgasutsläpp (på finska)

Välke-samarbetsgruppen har grundats i Nyland för att stärka miljöansvaret. Nylands förbund medverkar i gruppen.

> Osaamispankki (på finska)

Grupper för hantering av översvämningsrisker gör upp planer för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors-Esbo och i Lovisaregionen. Planerna presenteras till jord- och skogsbruksministeriet. Nylands förbund fungerar som ordförande för dessa grupper.

> Grupper (på finska)

Nylands NTM-central är en viktig samarbetspartner och en sammanställare av regional miljöinformation.

> Nylands NTM-central

Kommunernas miljöexperter samlas några gånger om året under Nylands förbunds ledning för att diskutera aktuella miljöfrågor. Kommunerna har mycket lokal kunskap och myndighetsställning i många miljöfrågor.

> Nylands kommuner

Nylands förbund är stödjande medlem i Föreningen Nylands friluftsområden. Föreningen köper och arrenderar samt upprätthåller natursköna områden som är lämpliga för frilufts- och rekreationsbruk och som är fritt tillgängliga för alla. Föreningen håller till i anslutning till vår byrå.

> Föreningen Nylands friluftsområden