Ett smidigt och hållbart trafiksystem är en grundförutsättning för ett välfungerande samhälle

Liikennettä, kuva Anni Levonen

Ett välfungerande trafiksystem i Nyland är av avgörande betydelse för näringslivet i hela landet. I Nyland finns betydande hamnar, Helsingfors-Vanda internationella flygstation och en tredjedel av arbetsplatserna i hela Finland. Pendlingsområdet sträcker sig drygt 100 kilometer från Helsingfors.

Utvecklingsbehoven som finns för Nylands trafiksystem härrör sig å ena sidan till att ordna en tillräcklig trafikledskapacitet och kollektivtrafiktjänster, och å andra sidan till behovet att märkbart minska på trafikens miljöolägenheter.  När det gäller persontrafiken vill man prioritera kollektivtrafik och att invånarna allt mer tar sig fram till fots eller med cykel.

Eftersom transporterna måste vara tillförlitliga, behöver ett landskap i tillväxt även ett välfungerande vägnät. Ett välfungerande trafiksystem attraherar även ny företagsverksamhet till området.

Trafiken är en viktig del av regionplaneringen

I landskapsplanen definerar vi de stora linjerna och behoven för utvecklandet av regionstrukturen och trafiksystemet. Målet är att regionstrukturen stöder sig på ett smidigt, förmånligt och ur miljösynvinkel hållbart trafiksystem.

I planen anvisas de mest betydande utrymmesreserveringarna som krävs av trafiken. Dessa är vägar, banor, hamnar och flygfält. Deras noggrannare läge och genomförandesätt fastställs i den kommunala planläggningen och ledplaneringen.

> Regionplanering

Trafiksystemet utvecklas i samarbete och genom att beakta markanvändningsbehoven

I samarbete med kommuner, trafikmyndigheter och övriga grupper som är av central betydelse för trafiken tecknar vi i trafiksystemplanerna ned de utvecklingsbehov som trafiksystemet har.

> Trafiksystem

Nylands förbund svarar för utarbetandet av trafiksystemplanerna för Västra Nyland och Östra Nyland. Helsingforsregionens trafik HRT bereder trafiksystemplanen för Helsingforsregionen.

Trafiken och dess utvecklingsbehov syns även i vårt övriga planeringsarbete, såsom i Nylandsprogrammet 2014–2017 och i den årliga genomförandeplanen.

Målen uppnås via projekt och samarbete

Vi deltar i flera internationella planerings- och utvecklingsprojekt som gäller trafikfrågor. Vi finansierar och startar även själva från landskapets och dess kommuners synpunkt nödvändiga utvecklingsprojekt:

Förbundets viktiga uppgift är att representera de nyländska kommunerna i de projekt som staten har ansvaret för och att delta i den trafikpolitiska diskussionen som gäller landskapet.

I Nylands förbunds trafikgrupp utbyter kommunerna och trafikmyndigheterna information om aktuella trafikfrågor.

Kommunerna har mycket lokalinformation och när det gäller många miljöärenden även statusen som miljömyndighet.

Vid sidan av kommunerna är NTM-centralen i Nyland, Trafikverket och HRT, såsom även ministerierna, viktiga samarbetsparter för oss.