Nätverk för utbildning och kompetens speciellt viktiga för metropolregionen

Opiskelijoita-Kaisatalossa. Kuva Tuula Palaste

Nylands förbunds uppgifter omfattar intressebevakning inom utbildningen och även prognostiseringen av det regionala utbildningsbehovet. Vi arbetar aktivt för att det skall finnas tillräckligt med studieplatser för de unga och tillräckligt med kompetent personal för näringslivets behov.

I samarbete med de nyländska kommunerna och utbildningsarrangörerna, företagarorganisationerna, handelskammarna och Nylands NTM-central strävar vi efter att främja samarbetet mellan utbildning och näringsliv.

För att kunna rikta in studieplatser på de branscher som har det största behovet av kompetent personal är kvalitativ och kvantitativ prognostisering av utbildningsbehovet vår arbetsuppgift.

Sakkunniggruppen för utbildning skapar dialog och tar ställning

Sakkunniggruppen för utbildning är organet som för samman de nyländska utbildningsarrangörerna. Gruppen agerar som ett forum som skapar dialog både mellan yrkesläroanstalter och utbildningsbranscher.

Gruppen behandlar och tar ställning till aktuella utmaningar inom utbildningen, såsom utbildningsgarantin och prognostiseringen av utbildningsbehov.

Nylands förbund koordinerar samarbetet mellan anordnarna av yrkesutbildningen

Nylands förbund koordinerar samarbetet mellan anordnarna av landskapets yrkesutbildning. Arbetet har resulterat i en regional utvecklingsplan med Nylands utbildningspolitiska mål (AmKesu).

Syftet med processen i samband med utvecklingsplanen har varit att intensifiera samarbetet mellan anordnarna av yrkesutbildning, att skapa en gemensam vision samt att på nationell nivå lyfta fram de utmaningar och styrkor som finns i Nyland. Målet är att förbättra utbudet på yrkesutbildning så att den bättre motsvarar behovet av utbildning och arbetskraft samt att utveckla prognostiseringen av utbildningsbehoven.

Med hjälp av samarbete mellan utbildningsarrangörerna vill man förverkliga ungdomsgarantin, det vill säga erbjuda studieplatser åt så många unga som möjligt. 

Utvecklingsplanen finns på Utbildningsstyrelsens webbplats:

> Bekanta dig med Nylands utbildningspolitiska mål (AmKesu, på finska)

Gemensam utbildningsgaranti – Läroanstalterna får redskap för att handleda unga

Projektet Gemensam utbildningsgaranti vid Nylands förbund har som syfte att utreda hur anordnarna av yrkesutbildningen i Nyland hittills har lyckats förverkliga utbildningsgarantin.

Målet är att utifrån olika utredningar utveckla en modell som anpassas till yrkesutbildningens behov och med hjälp av vilken man i fortsättningen ska förverkliga utbildningsgarantin i Nyland. I modellen ingår rekommendationer om hur de olika aktörerna inom yrkesutbildningen kan samarbeta samt redskap för handledning och vägledning av de unga.

Projektet förverkligas med hjälp av ESF-finansiering 1.1.2015–31.12.2016. I projektet deltar 20 anordnare av yrkesutbildningen i Nyland.

> Bekanta dig med projektet