Samarbete – grunden för utvecklingen av Nyland

VerkostoSamarbete och intressebevakning är nyckelfaktorerna för att vårt arbete som en utvecklare av Nyland ska bära frukt. De är starkt sammankopplade, både vad beträffar mål och metoder.

Samarbete på många nivåer

  • För oss som en samkommun är samarbete på kommunal nivå det viktigaste. Ägarkommunernas styrning av verksamheten sker i form av en förvaltning med förtroendevalda samt kommundirektörsmöten. Även i förbundets sakkunniggrupper finns kommunerna starkt representerade. Sakkunniggrupperna har fördelats enligt tema.
  • landskapsnivå är forumet för samarbete det lagstadgade Landskapets samarbetsgrupp MYR. Hit hör förutom förbundets representanter även representanter från statsförvaltningen och arbetsmarknads- och näringsorganisationerna. Förbundet bedriver på många områden tätt bilateralt samarbete med Nylands NTM-central.
  • nationell nivå deltar vi i samarbete med samtliga Finlands landskapsförbund. I ärenden gemensamma för Södra Finland bevakar vi aktivt regionens intressen tillsammans med Päijänne-Tavastlands och Tavastlands landskap, både i riktning mot statens myndigheter och EU. Vi inleder även gemensamma projekt.   
  • internationell nivå är organisationerna i nyckelställning i vårt arbete. På regional nivå bedriver vi bilateralt samarbete med till exempel Ryssland. Helsinki EU Office i Bryssel är en viktig kanal för bevakningen av ärenden i riktning mot EU.

Intressebevakning till förmån för nylänningarna

Det viktigaste målet för vårt arbete med intressebevakningen är att Nyland också i framtiden ska vara ett bra ställe att bo och arbeta på. Vi försöker inverka på beslutsfattandet så att de beslut som fattas av olika myndigheter och samfund ska ha en så positivt inverkan som möjligt på Nyland.

Intressebevakning utövas på såväl nationell, regional som internationell nivå. De viktigaste målgrupperna är riksdagen, statsrådet, ministerierna och byråerna samt EU:s organ.

Intressebevakning på landskapsnivå innebär framför allt fortgående och dagligt samarbete mellan olika aktörer. Samarbetsdelegationen för riksdagsledamöterna och kommundirektörsmötet är de viktigaste regelbundet sammankommande forumen.