Samarbete med utländska regioner

Nylands förbund har tillsammans med utländska regioner ingått samarbetsavtal med vilka man vill få till stånd ett intensivare samarbete med regionala aktörer. Vi vill etablera internationella nätverk och olika finansieringskällor som en del av utvecklingen av Nyland. Bilaterala avtal har undertecknats med Moskvaregionen i Ryssland samt Masovien och Västpommern i Polen.

Lång tradition av samarbete med Moskvaregionen

Nyland och Moskvaområdets duma undertecknade 2004 ett samarbetsavtal. Avtalet har kompletterats med olika verksamhetsprogram som har ingåtts separat. Syftet är att utbyta erfarenheter inom regionutveckling samt främja samarbetet mellan företag.

Det senaste verksamhetsprogrammet som har undertecknats med Moskvaregionen omfattar åren 2015–2017. Teman som ingår i programmet är utvecklingen av turism, utvecklingen av regionplanering och infrastruktur, miljöaffärsverksamhet, vattenförsörjning och avfallshantering samt jordbruk.

Moskva är ett folkrikt område med fler än sju miljoner invånare. Duman är områdets lagstiftande organ.

Moskova

Landskapsfullmäktiges vice ordförande Juha Hakola och vice ordförande för Moskvaområdets duma Nikita Chaplin undertecknar det nya verksamhetsprogrammet 30.6.2015.

Polska regionerna aktiva samarbetspartner

År 2008 ingick Nyland ett samarbetsavtal med Masovien i Polen. Regionerna samarbetar i frågor som berör regional planering och utveckling, avfallshantering och miljöskydd samt frågor som gäller innovativa lösningar och informationssamhället. Sakkunniga från regionerna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. I samarbetet deltar också Stockholms läns landsting.

Masovien är ett område med drygt fem miljoner invånare. Dit hör huvudstaden Warszawa samt den omkringliggande regionen som är Polens mest utvecklade område.

Nylands förbund tecknade ett samarbetsavtal med Västpommern år 2014. Ramarna för samarbetet dras upp med hjälp av en verksamhetsplan. I planen betonas åtgärder på Östersjöområdet samt projektsamarbete. Regionerna har bland annat berett gemensamma projektansökningar som berör kultur.

Västpommerns huvudstad är hamnstaden Szczecin som ligger vid mynningen av floden Oder.