Kommunerna och regionerna visar vägen för Nylands utveckling

Potentiaali. Kuva Tuula Palaste

Nylands förbund är en samkommun som ägs av kommunerna. Vår uppgift är att betjäna våra medlemskommuner. Inom regionförvaltningen för vi budskapet från kommunal och regional nivå i riktning mot statsmakten.

 Vi fogar samman de olika kommunernas mål till en helhet som gagnar hela landskapet.

Kommunsamarbete i bred skala

Kommunsamarbetets struktur innefattar olika nivåer och arbetet görs inom olika organ. Den högsta beslutanderätten innehas av landskapsfullmäktige, som består av kommunfullmäktiges ledamöter. Landskapsstyrelsen styr det praktiska arbetet och förmedlar kommunernas syn på beslutsfattandet.

Landskapets samarbetsgrupp MYR är ett viktigt samarbetsorgan i regionen. Medlemmarna i gruppen är representanter för Nylands förbund och förbundets medlemskommuner samt statsförvaltningen och arbets- och näringsorganisationerna.

Nylands kommundirektörer samlas regelbundet under förbundets ledning. Vid kommundirektörsmötet behandlas aktuella förändringsfaktorer som inverkar på regionen, och mötet är ett viktigt forum för ägarstyrning och intressebevakning. Kommundirektörsmötena bereds av ett sekretariat som också bidrar med en betydande insats till det praktiska arbetet vid förbundet. med program, planer och projektfinansiering samt intressebevakning. Beredningssekretariatet består av representanter från samtliga regioner samt från Helsingfors, Esbo och Vanda.

Kommunernas sakkunniga följer tätt med vårt planeringsarbete

Landskapets expertis och syn förmedlas i det vardagliga planeringsarbetet i form av bestående sakkunniggrupper som förbundet kallar samman.

Grupperna samlar en stor mängd sakkunniga från kommunerna för att tillsammans med förbundet bereda planläggningen på landskapsnivå, regionala utvecklingsåtgärder samt projekt, utlåtanden och förslag.

Sakkunniggrupper är till exempel:

 • Näringsgruppen
 • Sakkunniggruppen för välmående
 • Sammanträdet för internationell verksamhet
 • Sakkunniggruppen för handel
 • Sakkunniggruppen för utbildning
 • Sakkunniggruppen för kultur
 • Gruppen för uppföljande av flygtrafikbuller
 • Trafikgruppen
 • Arbetsgruppen för invandringsfrågor
 • Markpolitikgruppen
 • Arbetsgruppen för turism
 • Planeringsgruppen för markanvändning
 • Sakkunniggruppen för informationstjänster
 • Miljögruppen


Samarbete mellan landskapen ger mervärde

puhekupla oranssiLandskapen i södra Finland samarbetar i frågor som är av betydelse för en hållbar utveckling. Till södra Finlands samarbetsområde hör Nyland, Päijänne-Tavastland och Tavastland.

Varje år kommer landskapsförbunden överens om samarbetets mål och teman samt vilka frågor som bör lyftas fram.

Den gemensamma EU-byrån i Bryssel är en bas för det internationella samarbetet och påverkansarbetet. Vid sidan av strukturfondsprogrammen utnyttjar man allt oftare europeiska finansieringskällor inom olika projekt.

Ordförandeskapet för samarbetsområdet är ambulerande och besluten fattas i enlighet med landskapsstyrelsens beslut. Landskapens samarbete grundar sig på regionutvecklingslagen. 

Finlands landskapsdirektörer har en lång tradition av samarbete

Landskapsdirektörerna i Finland sammanträder varje månad för att begrunda gemensamma utvecklingsfrågor. Landskapsdirektörerna framställer ställningstaganden om de viktigaste frågorna som berör landskapens intressebevakning.

Vid behov bjuder landskapsdirektörerna också in övriga aktörer inom regionförvaltningen.