EU:s region- och strukturpolitik sätter fart på konkurrenskraften och tillväxten

Med hjälp av Europeiska unionens region- och strukturpolitik ökar man medlemsländernas ekonomiska och sociala samhörighet samtidigt som man minskar på skillnaderna i utvecklingen mellan områdena. Med EU:s strukturfondsprogram förstärker man även unionens konkurrenskraft och tillväxt.

Regeringen godkände i januari 2014 att Finlands strukturfondsprogram skickas till Europeiska kommissionen för behandling. Det riksomfattande programmet "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020" innefattar åtgärder i samband med såväl Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) som Europeiska socialfonden (ESF). Åtgärderna omfattar hela Finland och de olika regionerna. Förverkligandet av programmet inleddes i maj 2014.

I hela landet uppgår EU-finansieringen till 1,3 miljarder euro. De projekt som beviljas medel från strukturfonderna får även nationell, offentlig medfinansiering. Medfinansieringens summa motsvarar EU-finansieringen. Den totala summan fölr finansiering som delas ut under den pågående programperioden är alltså ungefär 2,6 miljarder euro.

Nyland får cirka 50 miljoner euro för att främja tillväxt och sysselsättning

I den regionala fördelningen av finansieringen från Finlands strukturfondsprogram gick 4,6 procent av programmets totala finansiering till Nyland. Det innebär att Nyland under pågående programperiod kan bevilja ungefär 50 miljoner euro i EU-finansiering till regionens projekt.

Tillsammans med den nationella medfinansieringen har alltså landskapet ungefär 100 miljoner euro offentlig finansiering att tillgå.

Nylands förbund koordinerar ERUF-finansieringen på södra Finlands område, det vill säga ett område med över tre miljoner invånare. Förbundet är samordnande myndighet också vad gäller finansieringen inom 6Aika-programmet som främjar hållbar stadsutveckling. 6Aika förverkligas av Finlands sex största städer.