rss Tiedotteet

21.1.2019

Maakuntahallituksen päätökset 21.1.: Kaavalinjaukset siirrettiin seuraavaan kokoukseen

Kokouslista-kuvitus.

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 21. tammikuuta. Hallitus merkitsi tiedoksi Uusimaa-kaavan palautteen ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL2019 -suunnitelmaluonnoksesta hyväksyttiin täydennyksin.

Kokouspäätökset:

Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksen palaute ja tärkeimmät toimenpiteet

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Uusimaa-kaavan luonnoksesta saadun palautteen ja päätti jatkaa käsittelyä helmikuun kokouksessa. Hallituksen jäsenet haluavat tutustua tarkemmin palautteeseen ennen kaavaratkaisuista tehtäviä linjauspäätöksiä.

> Linkki esitykseen (pdf)

Lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL2019 -luonnoksesta sekä sen vaikutustenarvioinnin selostuksesta 

MAL2019-suunnitelman tavoitteet ovat linjassa Uusimaa-kaava 2050 kanssa ja vastaavat hyvin seudun haasteisiin. Suunnitelmilla on sisältönsä puolesta paljon yhteistä, mutta myös merkittäviä eroja, muun muassa suunnittelun aikajänteen, aihealueiden, käsittelytapojen ja juridisen sitovuuden osalta, todetaan Uudenmaan liiton lausunnossa.

 

Uudenmaan liitto esittää MAL-suunnitelmaan seuraavia muutoksia:

  • Uuteen liikenneinvestointiin kytkeytyville ensisijaisille vyöhykkeille on annettava sitova ohje alueen toteuttamiseksi joukkoliikenteen vaatimalla tehokkuudella tai vyöhykkeitä on supistettava niin, että joukkoliikenteen vaikutusalueet ja vyöhykkeiden väestöennusteet otetaan huomioon.
  • Bussiliikenteen kehittämistoimenpiteissä on otettava huomioon myös valtakunnallisen ja seudullisen bussiliikenteen tarpeet.
  • Suunnitelmassa on tuotava voimakkaammin esille luonnon ja kulttuuriympäristön arvojen asettamat reunaehdot maankäytön kehittämiselle ja tiivistämiselle, viheralueiden merkitys hiilinieluina sekä kestävän energian tuotannon alueiden mahdollistaminen. 

Maakuntajohtaja lisäsi kokouksessa lausuntoon seuraavat maininnat:

  • Uudenmaan liitto pitää tärkeänä, että tieliikenteen hinnoittelun käyttöönoton vaikutusten arviointi tehdään huolella tunnistaen Helsingin seudun monimuotoisuus, ihmisten erilaiset liikkumistarpeet ja erilaiset mahdollisuudet hyödyntää joukkoliikennettä, jotta maksuista ei muodostu kohtuuttomia alueen asukkaille.
  • Edistetään Espoo–Salo-oikoradan ja Länsiradan yleissuunnittelua ja valmiutta niiden toteuttamiseksi jo ennen vuotta 2030.
  • Uudenmaan liitto kehottaa selvittämään ERTMS European Rail Transport Management System -järjestelmän uudistamisen aikataulun ja kustannukset.

Puheenjohtaja Markku Markkula esitti lausuntoon lisäyksiä, jotka hyväksyttiin äänestysten jälkeen.

Lisäys äänin 6-8:
  • MAL-suunnitelmaa tulee tarkistaa siten, että se edistää koko MAL-alueen tasapainoista kehittämistä myös ympäristöystävällistä ja ilmastonmuutosta hillitsevää, kiinteästi joukkoliikenteeseen kytkeytyvää pientalorakentamista mahdollistaen.
Lisäykset äänin 7–7, hyväksyttiin pj:n äänellä:
  • MAL-suunnitelman alueella pitää mahdollistaa myös tehokkaiden kylämäisten pientaloalueiden rakentuminen siten, että niille saadaan tehokas palvelutarjonta ja tehokkaat joukkoliikenneyhteydet sähköbussien ja pikaraitiotieverkoston avulla.
  • Sähköbussien käytön nopea lisääminen tulee ottaa yhdeksi MAL-suunnitelman periaatteeksi. Niitä tulee käyttää runkobusseina etenkin ensisijaisten vyöhykkeiden määrittelyssä houkutellen joukkoliikenteen käyttöön. MAL-suunnitelmaan tulee sisällyttää tarkastelu alueista, joilla kestävän liikkumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän välineenä voidaan sähköbusseja käyttää hyväksi siirtymävaiheena pikaraitiotieverkoston rakentamiselle.

> Linkki esitykseen

Sote-toimikunnan uuden varapuheenjohtajan asettaminen

Maakuntahallituksen sote-toimikunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi nimettiin Otto Meri (kok, Helsinki).

> Linkki esitykseen

Pääradan operointiselvityksen 1. vaihe tiedoksi

> Linkki esitykseen

Maakuntavaltuuston kokouksen 11.12.2018 täytäntöönpano

> Linkki esitykseen

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta

> Linkki esitykseen

Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen

> Linkki esitykseen

Yhteistyösopimuksen solmiminen Hansel Oy:n kanssa

> Linkki esitykseen

Maakuntahallituksen hallintosäännön mukaisen toimivallan delegointi; muutos maakuntajohtajan hankintavaltuuteen Uusimaa2019 -hankkeessa 

> Linkki esitykseen

Ilmoitusasioita

> Linkki esitykseen

Johtajien antamat lausunnot

> Linkki esitykseen

Valmistuneita julkaisuja

> Linkki esitykseen

Kokousaikataulu tiedoksi

> Linkki esitykseen

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Sihteeri, hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi, puh. 040 737 8050


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi