Vuoden uusmaalainen yritys
-ehdotuslomakkeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin 09 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin 040 1681 989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Vuoden uusmaalainen yritys -ehdotusten käsittelyyn. Rekisteri muodostuu ehdotuksen tekijän henkilötiedoista.
Tietojen käsittely perustuu ehdotuksen tekijän suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Ehdotuksen tekijän nimi, organisaatio, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

5. Henkilötietojen lähde

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

6. Henkilötietojen vastaanottajat 

Pääsy rekisterin tietoihin on Uudenmaan liiton työntekijöillä ja viranhaltijoilla. Henkilötietoja käsittelevät lisäksi tunnustuksen saajan valinnasta vastaava yrittäjäraati, joka koostuu Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen, alueen yrittäjäjärjestöjen ja Helsingin seudun kauppakamarin edustajista.

Työskentelyalustana käytetään Uudenmaan liiton Microsoft Office 365 -työtilaa, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Työtila on SSL-suojattu. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen.

Verkkolomakkeen palveluntarjoaja Webropol Oy ja sen alihankkijat Nebula Oy ja Qumio Oy sekä asianhallintajärjestelmän palveluntarjoaja Innofactor Oy käsittelevät tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä. Järjestelmiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tunnustuksen saaneiden yritysten ehdotukset säilytetään pysyvästi ja muut ehdotukset säilytetään viisi vuotta arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen tietojen käsittelyyn voi peruuttaa lähettämällä vapaamuotoisen viestin sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.


Rekisteröidyllä on oikeus:
  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite "Vuoden uusmaalainen yritys -ehdotusrekisterin tietojen tarkastuspyyntö".

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.